POS Модул

Какво може този модул
Снимка
 • Цел - Целта на този модул е д аможете бързо да обслужите клиентите на каса без да има забавяне и да се избегнат опашки от хора.
 • Улеснения - Модула притежава множество настройки които са предназначени да настроите системата по ваш вкус и изисквания.
 • Интерфейси - Модула поддържа връзка с касови апарати, фискални принтери, баркод четци, четци за клиентски карти, клиентски дисплей автоматично отваряне на касиерски сейф и връзка с търговски везни.
 • Баркодове - Системата чете всякакви видове баркодове - Стандартни, теглови баркодове и кодове отпечатани от Вас!

Обслужване на клиент

Бързото обслужване на клиента е основната цел на модула
Снимка
 • Стоки с баркод - Стоките с баркод се маркирад директно като се сканира баркода и те се добавят в списъка. Системата различава теглови баркодове и тогава добавя количеството и цената на килограм.
 • Стоки с касов код - За стоките без баркод се създава къс код за бързо маркиране от клавиатурата
 • Бързи клавиши - Най ползваните стоки можете да ги изнесте на отделен панел като бутони и да се маркират с мишка или с докосване .
 • Отстъпка - Има възможност да се прави отстъпка веднага на клиента или да се ползва клиентска карта.
 • Внос / Износ - За да отговаря винаги касовата наличност с тази във фискалното устройство, можете да водите ежедневен дневник с внесените и изнесените суми в касата.
 • Размяна на артикули - Имате възможност за връщане на артикул от клиента и подмяната му с друг ако имате тази практима в обекта.
 • Бързо плащане - С бързите бутони можете да отпечатите фискален бон в брой или банка и да приключите клиента.

Плащане

Различни видове плащания
Снимка
 • Плащане с ресто - Можете да въведете платена сума, да ви се изчисли рестото и да приключите клиента.
 • Комбинирано плащане - Позволява да използвате смесени разплащания, примерно клиента плаща една част в брой другата с карта
 • Клиентска карта - Преди плащането можете да изберете клиентска карта да прехвърлите към нея поръчката и да начислите % отстъпка.
 • Фактура - Ако клиента желае да му бъде издадена фактура, можете бързо да издадете фискална фактура.

Поддържан хардуер

Снимка
 • Касови апарати и фискални принтери - Поддържаме всички фискални устроиства регистрирани от НАП на територията на България.
 • Touch Screen - Позволяваме бърза и удобна работа с Touch Screen монитори и терминали.
 • Четци за карти - Системата поддържа четци за работа с магнитни, безконтактни и баркод карти.
 • Кухненски принтери - Няма ограничение в марка и модел на кухненски (slip) принтер
 • Връзка с POS терминали за разплащане - Със съдействието на Борика правиме директна връзка с POS терминали към компютъра и спомагаме за по бързо обслужване при разплащане с банкови карти.
 • Клиентски дисплей - Предлагаме връзка с стандартни двуредови дисплей или втори информационне монитор на които клиента вижда сметката си и можете да пускате реклами.
 • Сейфове - Системата позволява връзка с клиентски сейф с директна връзка към компютъра или връзка през фискалното устройство
 • Електронни везни -Можете да вържете директно везна към софтуера, когато има измервано количество

Back Office

Складов модул за управление на системата
Снимка
 • Номенклатура - база данни на всички стоки, рецепти, клиенти, контрагенти и много други неща които ще използвате
 • Склад - доставка, трянсфер, брак и производство/пакетиране на стоки
 • Следене на плащания към доставчици и клиенти
 • Автоматично създаване на проформи и фактури от стокови разписки
 • Справки - богат набор от справки за стоков и паричен оборот

Номенклатура

Основните данни с които ще започне да работи системата
Снимка
 • Стоки - номенклатура на стоките с пълна информация за баркод, касов код, минимални и максимални количества, марка и модел. можете да прикрепвате снимка, да задавате че стоката е услуга да не търси наличност и много други неща.
 • Цени - програмата поддържа стандартни цени на дребно и на едро, но можете да правите специални клиентски ценови листи.
 • Клиентски карти - Можете да създавате клиентски карти с процент отстъпка или ценова листа с задаени отстъпки по групи стоки
 • Happy Hour система позволява за произволни часови периоди и дни да пускате цялото меню или избрани артикули на промоция. Промоцията може да е с твърди цени или процент отстъпка. Промоциите могат да се комбинират произволно.
 • Контрагенти - Пълен списък на вашите доставчици и клиенти. Възможност за пълни данни и прикачване на ценови листи.
 • Потребители - Системата позволява да има много потребители с различни нива но достъп до модулите.

Документи склад

Следене на складова наличност и ревизия
Снимка
 • Доставка - служи за опис на доставените стоки в обекта. В доставката могат да се следят всички необходими данни за попълване на дневниците за входящ контрол когато се доставят хранителни продукти.
 • Трансфер - ако имате няколко обекта с този тип документ можете да трансферирате стока от единия обект към другия.
 • Стокова разписка - документ позволяващ да правите директна продажба от склада на стоки. От тези документи можете автоматично да създавате проформа и фактура.
 • Брак - Можете да бракувате стоки.
 • Отчет продажби - Документ носещ информация за продажби на дребно от POS модулите в обекта
 • Ревизия - По всяко време можете да създавате цялостна ревизия или частична ревизия на избрани стоки.
 • Разплащане - Можете да взимате или давате стоки на отложено разплащане и след това да следите цялостното или частичното им плащане
 • Консигнация - Водят се консигнационни складове за отдадени и получени стоки. Лесно проследяване по контрагенти.

Други документи

Допълнителна функционалност на системата
Снимка
 • Работен график - Можете ръчно да създавате работен график на персонала, или със задна дата да го създадете спрямо записания персонал на смяна.
 • Каса - Можете да следите финансовия поток в обекта. Автоматично се отразяват плащанията по доставки и продажби, а ръчно може да се записват всякакви други разходи и приходи.
 • Заплати - Спрямо въведените критерии за заплати на персонала можете да сметнете за зададен период какво възнаграждение трябва да получат.
 • Сервизна карта - Ако в обекта се извършват ремонти можете да водите сервизни карти за тях.
 • Производство/Пакетиране - Можете да обединявате няколко стоки в една, и така да създавате изделие или промо пакет.

Справки

Системата разполага с богат пакет справки, тук ще опишем само основните
Снимка
 • Дневник на доставките - дава информация за доставените или трансферираните стоки за период и обект.
 • Дневник на продажбите - за произволен период можете да видите продажбите на стоки по различни критерии и прозволно сортиране. Справката може да е по стоко или групи стоки.
 • Наличност - По всяко време можете да видите актуалната наличност или наличност към задна дата. Справката показва стоки под минимално или максимално количество. Също така можете от тук да следите стоки с изтекъл срок на годност.
 • Оборот за периода - Справката позволява да се види оборот за избран период, като е възможно данните да се групират по дни, по седмици или по часове.
 • Картон на стока - Тази справка може да се покаже от всяка една друга справка. Тя ни дава информация за реалното движение на стоката по дни какво количество е доставено и разходвано по видове документи.
 • Входящ контрол - Показва дневниците за входящ контрол за избрания период.

Външни системи

Снимка
 • Пръстов отпечатък - С този терминал можете да следите работното време на персонала и да изготвяте таблица с часове присъствие.
 • Счетоводни системи - Поддържаме експорт на информацията към следните счетоводни системи: Бизнес навигатор, Ажур, Микроинвест и PeachTree
 • Excel - Всички справки и номенклатури могат да се експортират към Microsoft Excel
 • WEB магазин - Артикулите и цените могат ежедневно да се пращат към WEB магазин за да не се налага да ги попълвате двойно.

Фактури

Какво може този модул
Снимка
 • Клиенти - База данни от клиенти на които ще издавате документи. Клиентите са общи със складовата част
 • Проформа - Можете да създавате проформи фактури и после те автоматичо да стават фактури
 • Фактури - Фактурите могат да се попълват със стоките от склада, или да пишете свободен текст в тях.
 • Бланки - Можете да избирате няколко вида бланки които да се печатат на принтера, също така бланките могат да се издават на български и на чужд език.
 • Печат и пращане - Когато е създаден един документ, можете да го разпечатите на принтер, можете да го запаметите в PDF или да го пратите директно на мейла на клиента.
 • Справка - Имате справка за издадени документи за период, където можете да търсите определен клиент или номер на документ.

Оферти

Какво може този модул
Снимка
 • Клиенти - База данни от клиенти е обща за склада и за фактурите
 • Лого и текстове - Можете сами да сложите лого и допълнителни описания в бланката на офертата
 • Стоки - При създаването на оферта можете да ползвате съществуващи стоки или да пишете редове със произволен текст.
 • Статус на оферта - Можете да задавате статуси на офертат даи е чернова, изпратена, одобрена или отхвърлена
 • Снимки - Към всяка стока можете да добавяте примерни снимки.

Android APP за сканиране на баркодове

Помощник при доставка на стока и броене на ревизия
Снимка
 • Устройство - Всяко мобилно устройство ас операционна система Android което може да сканира баркод
 • Мобилност - Не е нужно да имате интернет за да сканирате кодовете, те се събират локално в устройството и когато има връзка със мрежата предава данните
 • Списъци - Можете да създавате множество сканирания с различни имена и дати. Можете да изтривате или редактирате тези списъци преди да ги изпратите към сървъра
 • Сканиране - По време на сканирането можете да задавате брой на сканираната стока или да сканирате последователно всичките и програмата да ги преброи.
 • Изпращане към сървър - Когато устройството се върже към интернет можете да изпратите сканираните списъци към сървъра за да бъдат приети.
 • Документи в складова програма - Със сканираните баркодове можете автоматично да попълните доставка, продажба или изброено в ревизионен протокол.
 • Online Стоки - При сканирането ако се появи непознат код, примерно при нова доставка, програмата проверява за нея в база данни от 50 000 стоки и ви показва в различен цвят коя е сканираната стока и че тя не съществува при вас.